Stypendiami socjalnymi nazywane są dodatkowe świadczenia materialne wypłacane osobom kontynuującym naukę. Niskie zarobki rodziców często są niewystarczające, aby w całości pokryć wysokie koszty ich wykształcenia. Osoby, które osiągają dobre wyniki w nauce mogą starać się również o świadczenie przyznawane zdolnej i ambitnej młodzieży. Pieniądze, które uczniowie i studenci otrzymują w comiesięcznych transzach mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z edukacją.

studenci

Stypendia socjalne – szkoła podstawowa i liceum

Wciąż rosnące ceny podręczników, przyborów szkolnych, korepetycji, czy stancji sprawiają, że obecne zarobki najbliższych członków rodziny w przypadku małoletniego mogą okazać się niewystarczające, aby pokryć wszystkie koszty.

W sytuacjach, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 600 złotych można ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. Najważniejszym kryterium decydującym o jego przyznaniu są niskie zarobki. O zwiększeniu kwoty świadczenia mogą decydować następujące czynniki:

  • alkoholizm,
  • bezrobocie,
  • długotrwałe chorowanie,
  • przypadki niepełnosprawności w rodzinie,
  • śmierć jednego z najważniejszych członków rodziny,
  • zdarzenia losowe.

Najkrótsze świadczenie przyznawane uczniom szkół podstawowych i licealnych może zostać przyznane na okres 1 miesiąca. Natomiast maksymalny czas jego trwania obejmuje okres roku szkolnego – to znaczy 10 miesięcy. Wolni słuchacze biorący udział w zajęciach kolegium pracowników służb społecznych mogą liczyć na wypłatę przez okres 9 miesięcy.  Pomoc socjalna może obejmować również przekazanie podręczników, bądź częściowe opłacenie dodatkowych lekcji.

Podania o udzielenie wsparcia finansowego dla biednej młodzieży można składać w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej odpowiadających adresowi zameldowania ucznia. Osobami upoważnionymi do złożenia takiej dokumentacji są rodzice albo opiekun prawny sprawujący opiekę nad małoletnim, osobą niepełnosprawną, bądź dorosłym uczniem. W uzasadnionych przypadkach może ją również złożyć dyrektor placówki edukacyjnej, osoba kierująca kolegium pracowniczym służb społecznych oraz dyrektor ośrodka wychowawczego.Stypendium socjalne – studenci uczelni wyższych 

zadowolony student

Wysokość dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w przypadku udzielania świadczeń socjalnych na uczelniach wyższych jest ustalany indywidualnie przez władze konkretnej z nich. W ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce została określona najniższa możliwa kwota, która będzie decydowała o wysokości przyznanego świadczenia. Jest to 780 złoty netto.

Student może ubiegać się o przyznanie świadczenia na okres maksymalnie sześć lat. W składanym przez niego wniosku powinno się znaleźć również zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej odpowiadającego konkretnemu miejscu zameldowania studenta.Uczelnię będą interesowały takie informacje jak: dochody, ich źródła, rodzaj udzielonych tej rodzinie świadczeń, sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium.

Osoby, które mają bardzo dobre wyniki w nauce mogą otrzymać nagrodę pieniężną udzielaną przez Rektora,  bądź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dzięki wsparciu udzielanemu przez szkoły i uczelnie wyższe osoby z biedniejszych rodzin mogą rozwijać swoje talenty i umiejętności, dzięki czemu w przyszłości będą dobrymi pracownikami i obywatelami. O stypendium socjalne mogą się również ubiegać osoby, które spotkała nagła sytuacja taka jak na przykład choroba. W takich sytuacjach konieczne może się okazać zwiększenie rodzinnych nakładów finansów. Pomoc uczelni w takich przypadkach jest bardzo cenna.