Stypendium rektora to coś o czym słyszał w zasadzie każdy student. Nie każdy jednak wie jakie są kryteria jego przyznania i jaką może osiągnąć wysokość.

Podstawowe informacje

Stypendia wydawane są z reguły na wniosek studenta, czasem sprawia to jednak że nie korzystają z niego studenci, którym się ono należy. Nie wszyscy mają odpowiednią wiedzę odnośnie tego czy i jak mogą się o niego ubiegać, niektórzy obawiają się skomplikowanej biurokracji. Stypendium rektora przyznawane jest zarówno na publicznych jak i prywatnych uczelniach oraz dla studentów studiujących dziennie i zaocznie.

stypendium rektora

Dla kogo jest przeznaczone

Tego rodzaju wsparcie materialne udzielna jest studentom którzy za rok nauki uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia na gruncie naukowym, artystycznym lub sportowym. W przypadku każdej uczelni kryteria mogą się nieznacznie różnić, jednak w większości miejsc, za każde z osiągnięć przyznawana jest odpowiednia ilość punktów rankingowych, a stypendium uzyskuje określony procent (z reguły 10%) studentów danego kierunku, którzy w rankingu uplasowali się najwyżej. 

Kiedy można się ubiegać o stypendium

O stypendium można się ubiegać od 2 roku studiów licencjackich i jednolitych oraz od 1 roku studiów magisterskich. Laureaci olimpiad międzynarodowych oraz przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim mogą otrzymać stypendium od początku studiów.

Czas na złożenie dokumentów to z reguły pierwszy miesiąc studiów, dokładne terminy oraz kryteria przedstawione są w regulaminach konkretnych uczelni umieszczanych na stronach internetowych. Warto zwrócić uwagę na przedstawienie wszystkich wymaganych załączników – ich brak może zdecydować o odmowie przyznania wsparcia mimo spełniania pozostałych wymagań.

stypendium rektora

Na jaki okres jest przyznawane 

W danym roku akademickim można uzyskać stypendium na okres do dziesięciu miesięcy, a gdy dotyczy ostatniego roku nauki trwającego w konkretnym przypadku (studia inżynierskie) przez jeden semestr, na okres do pięciu miesięcy.

W przypadku osób studiujących jednocześnie na dwóch kierunkach, stypendium może być przyznane tylko na jednym z nich.

Stypendium wypłacane jest w formacie miesięcznym. 

Kwoty

Dokładne kwoty przyznawane w ramach wsparcia rektora dla najlepszych studentów są ustalane indywidualnie przez konkretne uczelnie. Konkretne kwoty podane są w regulaminach uczelni.

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie oferuje od 500 do 900zł w zależności od średniej ocen i kategorii osiągnięć.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje stypendium w kwocie od 500 do 1200 zł, przydzielane co 25% osób w liście rankingowej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla stypendium I stopnia ustalił kwotę na 1200zł a II stopnia na 600zł.

pilni studenci

Wniosek 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów najczęściej dostępny jest online – w systemie elektronicznym uczelni (USOS itp.). Przy składaniu wniosku należy się z nim szczegółowo zapoznać, tak by nie przeoczyć żadnego punktowanego osiągnięcia. Poza wcześniej wymienionymi często premiowane jest bycie członkiem samorządu studenckiego i udział w konferencjach.

Jakie są cele stypendium 

Stypendium przyznawane jest jako motywacja do osiągania wysokich wyników, jest również formą wsparcia dla osób które koncentrują się na nauce rezygnując w tym czasie z możliwości pracy.

Co oprócz stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Studenci mogą ubiegać się o wsparcie socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendia prezesa rady ministrów, jednorazowe zapomogi. Dodatkowo dostępne są programy stypendialne tworzone przez konkretnie firmy oraz Unię Europejską.