Jakie mamy rodzaje stypendiów?

Czym są stypendia

Stypendia to wsparcie finansowe, które może pomóc w osiągnięciu sukcesu akademickiego lub naukowego. Często są one wspaniałym sposobem na pokrycie kosztów związanych z nauką, a także na wyrównanie różnic społeczno-ekonomicznych między studentami. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom stypendiów, które są dostępne dla studentów i badaczy.

Na jakie rodzaje stypendiów może liczyć student bądź uczeń? Z tym pytaniem boryka się wiele osób chcących uzyskać dodatkowe fundusze w postaci stypendium. Nie każdy jednak wie, czym charakteryzują się owe stypendia, a co za tym idzie jakie wymogi należy spełnić, aby móc je dostać. Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw waszym potrzebom oraz przedstawić wam, na jakie stypendia możecie w Polsce liczyć.

uniwersytet

Stypendia to wsparcie finansowe, które może pomóc w osiągnięciu sukcesu akademickiego lub naukowego. Często są one wspaniałym sposobem na pokrycie kosztów związanych z nauką, a także na wyrównanie różnic społeczno-ekonomicznych między studentami. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom stypendiów, które są dostępne dla studentów i badaczy.

 1. Stypendia socjalne

Stypendia socjalne to forma wsparcia finansowego, która ma na celu pomóc studentom o niskim statusie socjoekonomicznym, którzy nie są w stanie opłacić swojego wykształcenia z własnych środków. W Polsce stypendia socjalne przyznaje się na podstawie kryteriów dochodowych oraz ilości osób na utrzymaniu. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie.

 1. Stypendia naukowe

Stypendia naukowe przyznawane są osobom, które osiągnęły znaczące wyniki naukowe lub badawcze. Stypendia te mają na celu zachęcenie do prowadzenia dalszych badań naukowych, co może przynieść korzyści dla całego społeczeństwa. Stypendia naukowe często są przyznawane przez fundacje lub instytuty naukowe.

 1. Stypendia sportowe

Stypendia sportowe są przeznaczone dla studentów, którzy osiągają znaczące wyniki sportowe. Wysokość stypendium zależy od wyników sportowych, ale także od osiągnięć akademickich. Stypendia sportowe są często przyznawane przez uczelnie lub związki sportowe.

 1. Stypendia artystyczne

Stypendia artystyczne są przeznaczone dla studentów, którzy osiągają znaczące wyniki w dziedzinie sztuki. Stypendia te mają na celu zachęcenie studentów do dalszej pracy artystycznej, a także umożliwienie im rozwijania swoich umiejętności i talentów. Stypendia artystyczne są często przyznawane przez uczelnie lub fundacje.

 1. Stypendia zagraniczne

Stypendia zagraniczne są przeznaczone dla studentów, którzy chcą kontynuować swoją edukację za granicą. Często stypendia te pokrywają koszty związane z nauką, zakwaterowaniem i utrzymaniem. Wysokość stypendium zależy od programu stypendialnego oraz kraju, do którego student wyjeżdża. Stypendia zagraniczne są często przyznawane przez rządy państw lub organizacje międzynarodowe.

Rodzaj stypendiumWarunki przyznawaniaŹródło finansowaniaPrzybliżona skala wypłat/miesiąc
Stypendium socjalneDochód na osobę w rodzinie poniżej określonego proguUczelniaod 150 zł do 800 zł
Stypendium rektoraŚrednia ocen z poprzedniego roku powyżej określonej wartościUczelniaod 350 zł do 1000 zł
Stypendium naukoweWyniki w nauce oraz udział w badaniach naukowychUczelnia lub instytucjaod 400 zł do 2500 zł
Stypendium sportoweSukcesy sportowe w dyscyplinie objętej programem stypendialnymUczelnia lub fundacjaod 500 zł do 3000 zł
Stypendium dla doktorantówRozwój pracy naukowejUczelnia lub instytucjaod 2200 zł do 4000 zł
Stypendium dla niepełnosprawnychPotrzeba wsparcia finansowego w związku z niepełnosprawnościąUczelnia lub fundacjaod 500 zł do 1500 zł
Stypendium artystyczneOsiągnięcia artystyczne oraz udział w projektach kulturalnychFundacja lub instytucjaod 500 zł do 2500 zł
Stypendium zagraniczneProgramy wymiany studenckiej i naukowejUczelnia lub fundacjazależne od programu

Wszystkie rodzaje stypendiów mają określone warunki przyznawania i źródła finansowania. Skala wypłat różni się w zależności od rodzaju stypendium i kwalifikacji kandydata. Dzięki stypendiom wielu studentów może skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego na różnych etapach swojej kariery naukowej lub sportowej.

Źródło pochodzenia środków

Rodzaj stypendiumŹródło finansowania
Stypendium naukoweUczelnia, ministerstwo, instytucje naukowe
Stypendium socjalneUczelnia, ministerstwo, samorząd, fundacje
Stypendium dla niepełnosprawnychUczelnia, ministerstwo, fundacje
Stypendium sportoweKluby sportowe, fundacje, organizacje sportowe
Stypendium artystyczneFundacje, organizacje artystyczne
Stypendium zdolnychFundacje, organizacje społeczne
Stypendium zagraniczneRządy innych państw, uczelnie, organizacje międzynarodowe
Stypendium w ramach programów UEKomisja Europejska, uczelnie, organizacje międzynarod

Stypendium naukowe

Stypendia naukowe są przyznawane na podstawie wyników w nauce i mają na celu motywowanie studentów do osiągania lepszych wyników oraz rozwijania swoich zainteresowań naukowych. Zwykle stypendia naukowe przyznawane są na okres jednego roku akademickiego, a ich wysokość zależy od wyników w nauce oraz od kwoty przeznaczonej na ten cel przez instytucję przyznającą stypendia. Wśród stypendiów naukowych wyróżniamy:

 • Stypendia Rektora – przyznawane przez rektora uczelni na podstawie wyników w nauce
 • Stypendia Ministra – przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie wyników w nauce oraz innych kryteriów, takich jak sytuacja materialna studenta czy aktywność naukowa
 • Stypendia naukowe fundacji i stowarzyszeń – przyznawane przez różne organizacje na podstawie kryteriów określonych przez te organizacje, takich jak osiągnięcia naukowe, prace badawcze czy zainteresowania naukowe

Warunki przyznawania stypendiów naukowych w Polsce są określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki. Przede wszystkim, stypendia naukowe mogą być przyznawane na podstawie wyników naukowych lub artystycznych, a także w związku z prowadzeniem działalności badawczej lub twórczej o szczególnym znaczeniu dla nauki lub kultury.

Aby otrzymać stypendium naukowe, należy spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie co najmniej tytułu magistra lub równorzędnej kwalifikacji, aktywne uczestnictwo w procesie naukowym lub artystycznym, publikowanie prac naukowych lub artystycznych, a także wykazanie się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie.

Każda instytucja naukowa lub artystyczna ma swoje własne procedury przyznawania stypendiów naukowych, a decyzja o przyznaniu stypendium zależy od licznych czynników, takich jak poziom zaangażowania kandydata w badania, jakość publikacji naukowych czy wyniki osiągnięte w konkursach naukowych lub artystycznych.

W przypadku stypendiów zagranicznych, kandydaci muszą spełnić dodatkowe wymagania, takie jak posiadanie znajomości języków obcych, zdolność do samodzielnego prowadzenia badań naukowych czy dobry stan zdrowia.

Oprócz tego, w Polsce istnieją specjalne stypendia dla osób o szczególnych potrzebach, takie jak stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia socjalne dla osób pochodzących z ubogich rodzin czy stypendia dla kobiet. Warunki przyznawania takich stypendiów są ściśle określone przez odpowiednie instytucje, takie jak ministerstwa lub fundacje.

Warto podkreślić, że w Polsce stypendia naukowe są jednym z głównych źródeł finansowania badań naukowych i rozwoju kultury. Dzięki nim, młodzi naukowcy i artyści mają szansę na rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie doświadczenia w swojej dziedzinie, co przyczynia się do rozwoju nauki i kultury w kraju.

Stypendium rektora

Ten typ stypendium przeznaczony jest dla osób studiujących. Najczęstszym kryterium jest tutaj średnia ocen- minimalna średnia, aby móc się starać o stypendium każdorazowo jest ustalana przez rektora danej uczelni- nie ma co się jednak oszukiwać, im wyższą średnią mamy, tym większe prawdopodobieństwo, że dostaniemy stypendium.

Stypendium rektora to jedna z form stypendialnych, jakie można otrzymać na uczelniach wyższych w Polsce. Jest to stypendium przyznawane przez rektora uczelni na podstawie określonych kryteriów, zwykle za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze lub sporcie.

Kto może otrzymać stypendium rektora?

Stypendium rektora jest przyznawane studentom i doktorantom, którzy spełniają określone wymagania. Warunki te mogą się różnić w zależności od uczelni, jednak najczęściej wymaga się od kandydatów osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych na wysokim poziomie. Ponadto, zwykle wymagana jest dobra ocena z poprzedniego roku akademickiego oraz brak zaległości w nauce.

Wysokość stypendium rektora

Wysokość stypendium rektora jest zależna od uczelni i może się różnić w zależności od jej specyfiki oraz zasobności finansowej. Zwykle jednak stypendium rektora jest wyższe niż zwykłe stypendium socjalne i wynosi kilkaset złotych miesięcznie.

Jak składać wniosek o stypendium rektora?

Aby otrzymać stypendium rektora, zwykle należy złożyć wniosek w odpowiednim terminie oraz spełnić określone wymagania. Wniosek powinien zawierać informacje o osiągnięciach naukowych, artystycznych lub sportowych, a także dane personalne oraz informacje o sytuacji materialnej. Niektóre uczelnie wymagają także dodatkowych dokumentów, takich jak kserokopia indeksu czy kserokopia zaświadczenia o niekaralności.

Stypendium socjalne

To stypendium przysługuje osobom, które mają niski dochód na osobę w rodzinie. Jego wysokość każdorazowo jest ustalana przez władze uczelni. Aby móc je dostać, należy po pierwsze spełniać warunki określone w rozporządzeniu rektora, po drugie złożyć odpowiednie dokumenty świadczące o dochodzie, takie jak na przykład dokumenty z MOPS czy też urzędu skarbowego.

Stypendium socjalne to forma pomocy finansowej dla studentów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymanie takiego wsparcia jest możliwe dzięki spełnieniu określonych warunków, które są ustawowo określone.

W Polsce stypendium socjalne przyznaje się studentom, którzy mają trudną sytuację materialną, a ich dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego dla osoby samotnie gospodarującej. Wysokość kryterium dochodowego zależy od liczby osób w rodzinie i wynosi w 2022 roku 1314 zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto, aby otrzymać stypendium socjalne, student musi być zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy w urzędzie pracy lub udokumentować, że podejmuje działania na rzecz podjęcia pracy.

Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od sytuacji materialnej studenta i wynosi maksymalnie 1300 zł miesięcznie. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% kryterium dochodowego, stypendium socjalne przysługuje w niższej wysokości.

Aby otrzymać stypendium socjalne, student musi złożyć odpowiedni wniosek w swojej uczelni, wypełniając formularz i dołączając niezbędne dokumenty potwierdzające sytuację materialną. Wniosek należy składać w ciągu pierwszych dwóch miesięcy semestru, jednak terminy mogą być różne w zależności od uczelni.

Warto zaznaczyć, że stypendium socjalne nie jest jedyną formą pomocy finansowej dla studentów. Uczelnie oferują również inne formy wsparcia, takie jak stypendia naukowe, stypendia za wyniki sportowe, stypendia za działalność naukową czy stypendia za aktywność społeczną. Każda z tych form wsparcia ma określone warunki przyznawania i wysokość, które są ustalane przez uczelnię.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Osoby z orzeczoną grupą niepełnosprawności mogą się starać o specjalne stypendium z tego tytułu. Z reguły im wyższa grupa niepełnosprawności, tym większe prawdopodobieństwo dostania takiego stypendium. Dokumenty, jakie potrzebne są do uzyskania najczęściej określane są przez władze uczelni, aczkolwiek niemalże pewne jest że będą to między innymi dokumenty poświadczające przyznanie odpowiedniego stopnia niepełnosprawności przez wyznaczoną do tego komisję lekarską.

Stypendium dla niepełnosprawnych to forma wsparcia finansowego, którą przyznaje się osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności w celu umożliwienia im dalszej edukacji lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W Polsce istnieją specjalne przepisy regulujące przyznawanie stypendiów dla osób z niepełnosprawnością.

Kto może otrzymać stypendium dla niepełnosprawnych?

Stypendium dla niepełnosprawnych przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria. Przede wszystkim osoby te muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ. Dodatkowo, zgodnie z przepisami, stypendium to przysługuje wyłącznie osobom:

 • niepełnosprawnym zaliczanym do grupy 1 lub 2,
 • które podejmują lub kontynuują kształcenie w szkole wyższej, w szkole policealnej, w systemie kształcenia ustawicznego dla dorosłych lub w instytucie kształcenia zawodowego,
 • które prowadzą prace naukowe lub artystyczne, albo odbywają staż zawodowy, studencki lub doktorancki.

Warto zauważyć, że stypendium dla niepełnosprawnych może być przyznane także osobom, które uczą się poza szkołami i instytucjami edukacyjnymi, jeśli ich kształcenie ma charakter formalny i jest zgodne z przepisami prawa.

Jakie są uwarunkowania prawne przyznawania stypendium dla niepełnosprawnych w Polsce?

Stypendium dla niepełnosprawnych jest regulowane przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tymi przepisami, stypendium to ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnością zdobycia kwalifikacji zawodowych lub naukowych, co przyczynia się do ich integracji społecznej.

Wysokość stypendium dla niepełnosprawnych jest ustalana przez władze uczelni lub innej instytucji, w której dana osoba się kształci lub odbywa staż zawodowy. Minimalna wysokość stypendium jest określona w ustawie, jednak w praktyce zależy to od indywidualnej sytuacji finansowej osoby przyznającej stypendium.

Ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium dla niepełnosprawnych podejmowana jest przez władze uczelni lub innej instytucji, na podstawie wniosku złożonego przez osobę ubiegającą się o stypendium

student

Stypendia sportowe

Ten typ stypendiów przeznaczony jest dla osób wybitnie wyróżniających się jako sportowcy. Przez pojęcie wybitnie wyróżniający się należy rozumieć takich sportowców, którzy zajmują wysokie miejsca na zawodach sportowych- przez wysokie miejsca najczęściej należy rozumieć miejsca 1-3, najczęściej minimum na poziomie wojewódzkim. Stypendia tego typu są często przyznawane zarówno studentom, jak i też uczniom na przykład szkół średnich. Może to być na przykład stypendium wypłacane miesięcznie, ale również może ono być wypłacone jednorazowo.

Stypendium sportowe to forma wsparcia finansowego dla sportowców, którzy osiągają wysokie wyniki w swojej dyscyplinie. Jest ono przyznawane przez różne instytucje, takie jak rządy, organizacje sportowe, szkoły, uniwersytety czy kluby sportowe.

W Polsce stypendium sportowe jest regulowane przez prawo, a jego przyznawanie jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim, stypendium sportowe jest dostępne dla zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie, a także dla tych, którzy zdobyli wyróżnienia w zawodach międzynarodowych.

Przyznawanie stypendium sportowego w Polsce reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876), która określa, że stypendia te mogą być przyznawane przez ministra właściwego do spraw sportu, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje sportowe.

Warunki przyznawania stypendium sportowego są ustalane przez władze poszczególnych instytucji. Zwykle decydują o tym osiągnięcia sportowe, jakie uzyskał zawodnik w ostatnim czasie, jego perspektywy rozwoju, a także sytuacja finansowa.

Zawodnicy mogą ubiegać się o stypendium sportowe zarówno w trakcie kariery sportowej, jak i po jej zakończeniu. W wielu przypadkach stypendia te są również przyznawane jako forma wsparcia finansowego na czas trwania nauki lub studiów.

Warto również zaznaczyć, że stypendium sportowe może być przyznawane w różnych formach, w zależności od instytucji, która je przyznaje. Mogą to być stypendia jednorazowe lub okresowe, wypłacane w ratach lub jako jednorazowa kwota.

W Polsce istnieją również programy stypendialne, które są skierowane do młodych, utalentowanych sportowców. Przykładem takiego programu jest Program Stypendialny dla Młodych Zawodników, który jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Stypendia wypłacane przez fundacje

Studenci oraz uczniowie mogą się również starać o różnego rodzaju stypendia wypłacane przez fundacje- ich kryteria ustala dana fundacja. Mogą to być stypendia naukowe, socjalne, sportowe, oraz wiele innych- wszystko zależy tak naprawdę od tego, co ustali dana fundacja. Niestety, ten typ stypendiów jest w Polsce mało popularny, i dotyczy on stosunkowo wąskiego grona wybitnych studentów oraz uczniów- jest to spowodowane niskimi dochodami, jakie w Polsce mają stowarzyszenia oraz fundacje.

Stypendia fundacyjne to wsparcie finansowe dla osób, które wyróżniają się w danym dziedzinie, np. naukowej, artystycznej, czy sportowej. Fundacje i organizacje non-profit oferują stypendia w celu promowania rozwoju i wyróżniania utalentowanych jednostek, a także w celu poprawienia sytuacji materialnej osób, które napotykają na trudności w sfinansowaniu swojego wykształcenia lub rozwoju w danej dziedzinie.

Procedury przyznawania stypendiów fundacyjnych są różne w zależności od fundacji i programu stypendialnego. Przed aplikowaniem należy zapoznać się z wymaganiami, terminami i innymi warunkami, które określają fundacje. W celu ubiegania się o stypendium fundacyjne należy najczęściej przygotować aplikację, która zawiera wymagane informacje o osobie.

student

Specjalne zapomogi

Studenci oraz uczniowie mogą także liczyć na specjalne zapomogi, wypłacane między innymi gdy:

-urodzą dziecko

-ich poziom życia znacząco się pogorszy w wyniku śmierci członka rodziny

-nie stać ich na wynajem stancji lub pokoju w akademiku

Oraz na szereg innych określonych w na przykład rozporządzeniu rektora danej uczelni. Jeżeli chodzi o ich wypłacanie, to mogą być one zarówno jednorazowe, jak i też wypłacane miesięcznie, tak jak to jest między innymi w przypadku dodatku do wynajmu stancji.

Zapomogi dla studentów to forma wsparcia finansowego, która jest przeznaczona dla osób uczących się na studiach i mających trudności finansowe. W Polsce zapomoga jest udzielana przez uczelnie wyższe, ale również przez organizacje studenckie czy fundacje.

Kto może otrzymać zapomogę?

Zapomoga jest przeznaczona dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. W większości przypadków o zapomogę mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • Posiadają trudną sytuację materialną
 • Mają duże problemy finansowe związane z pokryciem kosztów studiów
 • Zostali niespodziewanie pozbawieni środków finansowych np. w wyniku utraty pracy

Każda uczelnia ma swoje procedury dotyczące przyznawania zapomóg, dlatego warto zapoznać się z regulaminem na danym uniwersytecie.

Jakie dokumenty są potrzebne?

W celu uzyskania zapomogi, zwykle wymagane jest złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną. Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od uczelni, ale zazwyczaj są to:

 • Oświadczenie o sytuacji finansowej studenta
 • Potwierdzenie dochodów studenta lub jego rodziny
 • Wyciąg z konta bankowego studenta lub jego rodziny
 • Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną (np. faktury za opłaty medyczne, rachunki za energię elektryczną itp.)

W przypadku ubiegania się o zapomogę z fundacji lub organizacji studenckiej, wymagane dokumenty mogą być inne.

Jakie są kwoty zapomóg?

Kwota zapomogi uzależniona jest od sytuacji finansowej studenta oraz od dyspozycyjnych środków finansowych uczelni czy fundacji. W większości przypadków kwota zapomogi nie jest wysoka i zazwyczaj pokrywa tylko niektóre koszty związane z nauką.

Warto jednak zaznaczyć, że zapomoga może być uzupełnieniem innych form wsparcia finansowego, takich jak stypendium socjalne czy stypendium naukowe.

Jakie są źródła finansowania zapomóg?

Źródła finansowania zapomóg mogą być różne w zależności od uczelni czy organizacji studenckiej. Często są to środki przekazywane przez państwo, ale również fundusze prywatne czy dotacje z zagranicy.

Czy zapomoga to kredyt studencki?

Zapomoga to forma wsparcia finansowego, która nie jest kredytem studenckim. Oznacza to, że nie trzeba zwracać jej w przyszłości.

Podsumowanie

Podsumowując, stypendia wypłacane przez fundacje stanowią ważne wsparcie finansowe dla osób o szczególnych potrzebach, uzdolnieniach lub aktywnych społecznie. Z reguły mają one własne kryteria przyznawania i warunki otrzymania, dlatego warto zaznajomić się z nimi na stronach internetowych konkretnych fundacji.