Na jakie rodzaje stypendiów może liczyć student bądź uczeń? Z tym pytaniem boryka się wiele osób chcących uzyskać dodatkowe fundusze w postaci stypendium. Nie każdy jednak wie, czym charakteryzują się owe stypendia, a co za tym idzie jakie wymogi należy spełnić, aby móc je dostać. Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw waszym potrzebom oraz przedstawić wam, na jakie stypendia możecie w Polsce liczyć.

uniwersytet

Stypendium rektora

Ten typ stypendium przeznaczony jest dla osób studiujących. Najczęstszym kryterium jest tutaj średnia ocen- minimalna średnia, aby móc się starać o stypendium każdorazowo jest ustalana przez rektora danej uczelni- nie ma co się jednak oszukiwać, im wyższą średnią mamy, tym większe prawdopodobieństwo, że dostaniemy stypendium. Dlatego też należy pamiętać, że dla osób, które na przykład ledwo łapią się w odpowiednie widełki umożliwiające staranie się o stypendium rektorskie, może po prostu nie starczyć pieniędzy, gdyż rektor ma określoną pulę pieniędzy, jakie może przeznaczyć na stypendia.

Stypendium socjalne

To stypendium przysługuje osobom, które mają niski dochód na osobę w rodzinie. Jego wysokość każdorazowo jest ustalana przez władze uczelni. Aby móc je dostać, należy po pierwsze spełniać warunki określone w rozporządzeniu rektora, po drugie złożyć odpowiednie dokumenty świadczące o dochodzie, takie jak na przykład dokumenty z MOPS czy też urzędu skarbowego.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Osoby z orzeczoną grupą niepełnosprawności mogą się starać o specjalne stypendium z tego tytułu. Z reguły im wyższa grupa niepełnosprawności, tym większe prawdopodobieństwo dostania takiego stypendium. Dokumenty, jakie potrzebne są do uzyskania najczęściej określane są przez władze uczelni, aczkolwiek niemalże pewne jest że będą to między innymi dokumenty poświadczające przyznanie odpowiedniego stopnia niepełnosprawności przez wyznaczoną do tego komisję lekarską.

student

Stypendia sportowe

Ten typ stypendiów przeznaczony jest dla osób wybitnie wyróżniających się jako sportowcy. Przez pojęcie wybitnie wyróżniający się należy rozumieć takich sportowców, którzy zajmują wysokie miejsca na zawodach sportowych- przez wysokie miejsca najczęściej należy rozumieć miejsca 1-3, najczęściej minimum na poziomie wojewódzkim. Stypendia tego typu są często przyznawane zarówno studentom, jak i też uczniom na przykład szkół średnich. Może to być na przykład stypendium wypłacane miesięcznie, ale również może ono być wypłacone jednorazowo.

Stypendia wypłacane przez fundacje

Studenci oraz uczniowie mogą się również starać o różnego rodzaju stypendia wypłacane przez fundacje- ich kryteria ustala dana fundacja. Mogą to być stypendia naukowe, socjalne, sportowe, oraz wiele innych- wszystko zależy tak naprawdę od tego, co ustali dana fundacja. Niestety, ten typ stypendiów jest w Polsce mało popularny, i dotyczy on stosunkowo wąskiego grona wybitnych studentów oraz uczniów- jest to spowodowane niskimi dochodami, jakie w Polsce mają stowarzyszenia oraz fundacje.

student

Specjalne zapomogi

Studenci oraz uczniowie mogą także liczyć na specjalne zapomogi, wypłacane między innymi gdy:

-urodzą dziecko

-ich poziom życia znacząco się pogorszy w wyniku śmierci członka rodziny

-nie stać ich na wynajem stancji lub pokoju w akademiku

Oraz na szereg innych określonych w na przykład rozporządzeniu rektora danej uczelni. Jeżeli chodzi o ich wypłacanie, to mogą być one zarówno jednorazowe, jak i też wypłacane miesięcznie, tak jak to jest między innymi w przypadku dodatku do wynajmu stancji.